Når du er i jobb, så har du som arbeidstaker en del rettigheter. Dette gjelder som for eksempel en arbeidsavtale.

Arbeidsavtalen skal du få de nærmeste dagene etter at du har startet i jobb. Om du har en midlertidig stilling, skal avtalen være på plass fra første dag.  Arbeidsavtalen skal følge arbeidsmiljøloven, og skal som minstekrav inneholde hvilke arbeidsoppgaver som gjelder (jobbinstruks), hva du er ansatt som, arbeidstider, stillingsdel (vikar, tilkallingshjelp etc.), hva du har i lønn og dato for lønnsutbetaling.
Minstelønn er ikke lovfestet i Norge. Dersom bedriften har tariffavtale, så skal lønnen avklares på forhånd.

(Tariffavtale er avtaler som er inngått mellom fagforeninger og arbeidstaker(foreninger/bransjeforeninger), i forbindelse med arbeids- og lønnsvilkår).

Veldig mange bedrifter benytter en opplæringsplan når de tilsetter nye medarbeidere.
Opplæring er noe du også har krav på. Du må ha opplæring for å unngå at du får problemer med arbeidsoppgavene du settes til. Når du jobber deltidsstilling og bedriften benytter for eksempel vaktlister har du krav på vite hvordan du skal jobbe minst 14 dager fram i tid.
De fleste bedriftene har forutsigbarhet rundt dette, og har normalt vaktlister klar en måned fram i tid.

Man har krav på ferie og fri. Du har blant annet krav på minst 11 timer fri mellom to vakter, om de vaktene er sammenhengende. Jobber du på helligdager, så skal bedriften ha en praksis med tillegg i lønnen, men dette er ikke lovpålagt. Det kan være greit å sjekke med bedriften hvordan lønnen er på helligdager, likeledes om hvordan praksisen er når det gjelder pauser og overtidsbetalt. Tillegg for kveldsarbeid, nattarbeid og jobb i helger er ikke lovpålagt, annet enn ved tariffavtaler.

Blir du sykemeldt, så har du krav på sykepenger etter å ha vært ansatt i en måned.
Da krever dette egenmelding. (Egenmelding er noe man leverer arbeidsgiver etter for eksempel en sykedag. Etter to måneder, har du rett til å ta tre dagers egenmelding som ekstra- og deltidsansatt. Arbeidsgiver har som oftest skjemaet du skal benytte for egenmelding. Når det har gått tre dager med egenmelding, må du til legen for å få legeerklæring.

Dersom det oppstår at du får oppsigelse på jobben din, så må arbeidsgiveren ha en saklig grunn til dette. Om du selv sier opp, så må du sende oppsigelsen skriftlig.